ODO

ODO – ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo,

W związku z unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, od 25 maja 2018r. nasza firma przestrzega zasad określonych w RODO.

Pełna nazwa RODO:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólne Rozporządzenie, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust. 1 i ust. 2  RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W związku z powyższym MT7 Systems informuje Państwa, że:

Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest MT7 Systems,
ul. Miodnica 52, 68-111 Miodnica. NIP: 924-176-91-03, REGON: 080382002

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
ul. Miodnica 52, 68-111 Miodnica lub e-mail: info@mt7.pl

Inspektor ochrony danych w MT7 Systems nie został wyznaczony.

Administrator danych osobowych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

  • zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług, sprzedaż produktów, składania ofert itp. (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,
  • wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
  • dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
  • marketingu usług własnych i kontaktu z naszymi klientami (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie.

Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego i/lub organizacji międzynarodowej.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W każdym momencie mogą Państwo złożyć do naszej firmy wniosek o:

  • dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
  • sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
  • przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO,
  • usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.

 

Niezależnie od praw wymienionych powyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu pisemnego wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

Zespół MT7 Systems